Voorschriften en attesten

Attest

Voorschriften en attesten kunnen enkel opgemaakt worden tijdens een raadpleging. 

Gelieve steeds de nodige documenten (specifieke arbeidsongeschiktheidsattesten, "vertrouwelijke" van de ziekenkas, aangifteformulieren voor de verzekering bij een ongeval...) zelf mee te brengen op consultatie. 

Voorschriften

Tijdens een raadpleging maken we telkens voldoende medicatievoorschriften op zodat u over voldoende medicatie kan beschikken tot aan de volgende voorziene opvolgraadpleging. Maak dus tijdig uw afspraak. 

Attesten

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Wij kunnen enkel bepaalde zaken attesteren na u gezien te hebben. Daarom dient u hiervoor op consultatie te komen. 

Als arts mogen wij enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden.